شرکت پارس تابلو اینک به عنوان یکی از مشتریان همیشگی شرکت دانش و فناوری مازستا در آمده است و نیاز های سخت افزاری خود را از طریق شرکت مازستا مرتقع می سازند. در این راستا با خرید چندین دستگاه پردازشی و محاسباتی دیگر ، این شرکت به عنوان یکی از مشتریان دائمی مازستا در آمده است.