تست سیستم W-110 Architecture Edition قبل از تحویل به خریدار محترم.

 

w-110-simple-architucture-01

 

w-110-simple-architucture-02

 

w-110-simple-architucture-03

 

w-110-simple-architucture-04

 

w-110-simple-architucture-05

 

w-110-simple-architucture-08

 

w-110-simple-architucture-06

 

w-110-simple-architucture-07

w-110-simple-architucture-09