یکی از سیستم های گیمینگ شرکت مازستا از سری W-110 که به سفارش خریدار محترم با 4 کنترل مجزا تست و تحویل گردید. این سیستم میتواند در چهار بخش شامل جلوی کیس، بالای کیس، پایین کیس و دقیقا وسط مادربورد چهار رنگ مختلف را توسط کنترل از راه دور داشته باشد. برای بهترین جلوه نوری، بهتر است که چهار رنگ همزمان به یک صورت اعمال شوند. در این کیس به سفارش خریدار، بیش از 4 متر LED نواری RGB با قابلیت رنگ پذیری 64 رنگ در نظر گرفته شده است.

 

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-01

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-02

 

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-03

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-04

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-05

 

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-06

 

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-07

 

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-08

renderway-w-110-gaming-desktop-lighting-09