بدون هیچگونه حرف و کلام اضافه، ثبت رکورد جدید سیستم W-110 VFX Edition  در Cinebench 15 در زمان تحویل به خریدار محترم. قیمت این سیستم 11میلیون تومان می باشد.

 

W-110-vfx-edition-records-01

W-110-vfx-edition-records-02