سیستم W-110 جهت پردازش و محاسبات عددی با پردازنده intel Xeon E5 2630 V3 برای یکی از خریداران محترم تست و آماده تحویل می شود.

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-01

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-03

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-04

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-05

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-06

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-07

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-08

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-09

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-10

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-11

 

dfm-renderway-w--110-2630v3-stable-systems-workstations-02