یکی از خدماتی که شرکت مازستا ارائه میدهد ، اسمبل سیستم ها و قطعات مشتریان و همکاران می باشد. بسیاری از مشتریانی که دوست دارند از شرکت ها و فروشنده های دیگر قطعات مورد نظرشان را تامین کنند، برای اسمبل به مازستا مراجعه میکنند و این شرکت خدمات اسمبل سیستم را به آنها ارائه میدهد. از این میان همکاران فروشنده نیز قطعات فروخته شده را به مازستا ارجاع داده تا برای مشتریانشان اسمبل کنند.

 

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-00

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-01

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-02

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-03

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-04

 

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-05

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-06

dfm-rendering-lab-aria-01-system--assembly-07