چند نمونه از سیستم های سری W-110 اسمبل شده در چند روز اخیر توسط مازستا.

 

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-02

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-03

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-04

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-05

 

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-06

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-07

 

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-08

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-09

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-10

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-11

dfm-rendering.w-110-systems-assembly-12