به درخواست کاربران سایت، سعی میکنیم که در هر هفته از تعدادی از سیستم های اسمبل شده جدید عکس تهیه کنیم و در سایت قرار دهیم. در روز 25 مردادماه چند سیستم اسمبل شد که تصاویر آن را مشاهده میکنید. این سیستم ها از سری محصولات مازستا نیستند و قطعات آن توسط مشتریان انتخاب و برای اسمبل به مازستا سپرده شده است.

 

dfm-redering-assembled-94-5-25-02

dfm-redering-assembled-94-5-25-03

dfm-redering-assembled-94-5-25-04

ر

dfm-redering-assembled-94-5-25-05

dfm-redering-assembled-94-5-25-06

dfm-redering-assembled-94-5-25-07

dfm-redering-assembled-94-5-25-08

dfm-redering-assembled-94-5-25-09

dfm-redering-assembled-94-5-25-11

dfm-redering-assembled-94-5-25-12