در این هفته سری W-110 را با تست موفقیت آمیزی که با مادربوردهای GIGABYTE X99 SOC Force داشتیم به مشتریان تحویل دادیم. نسل جدید مادربوردهای گیگابایت بقدری با کیفیت هستند که بعد از چند سال مجددا سیستم های مازستا را با این مادربوردها تحویل خواهیم داد. 

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-01

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-10

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-02

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-03

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-04

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-05

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-06

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-07

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-08

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-11

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-12

dfmrendering-assebled-w-110-w-210-w-85-dfm-rendering-corei7-intel-x99-evga-gigabyte-x99-force-09