چند نمونه از سیستم های اسمبل شده در هفته دوم دیماه 94 را از سری W-210 , W-110 مشاهده خواهید کرد.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته دوم دی ماه 94

 

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-110-85-day-01-white-gtx980ti-01

dfmrendering-lab-systems-workstations-gaming-w-210-yellow-moon-01

نظرات (0)

امتیاز 0 خارج از 5 بر اساس 0 رای
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

Related Articles