.نمونه ای از اسمبل سیستم ها در خردادماه  95 بخش دوم را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید تصاویر زیر سیستم های سری W-210 با کارت گرافیک Quadro m6000 و پردازنده های intel xeon e5 2699 V3 را نشان میدهند.

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 01

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 210 quadro m6000 12gb pny xeon 2699 v3 128 gb ddr4 02

renderway w 110 multi gpu quad sli render dfmrendering asus x99 e ws enermax 1700w 01

renderway w 110 multi gpu quad sli render dfmrendering asus x99 e ws enermax 1700w 01

 renderway w 110 multi gpu quad sli render dfmrendering asus x99 e ws enermax 1700w 01

 renderway w 110 multi gpu quad sli render dfmrendering asus x99 e ws enermax 1700w 01