با توجه به افزایش سرعت پردازنده X-80  تغییرات زیر در نتایج آزمایشات بدست آمده صورت گرفت.

x 80 cinebench update45

x 80 wprime update45

 

x 80 FryRender update 45

x 80 Hyper-update45