نمونه ای از اسمبل سیستم های اردیبهشت 95 مازستا

نمونه ای از اسمبل سیستم های اردیبهشت 95 مازستا

نمونه ای از اسمبل سیستم های اردیبهشت 95 مازستا را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده نمایید

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

deepcool asus gtx 980 ti gold edition deepcool manager dfm rendering renderway 01

dfmrendering quadro m4000 8gb gddr5 nvidia pny hp photoshop cc after effects corel draw renderway w 110 01

dfmrendering quadro m4000 8gb gddr5 nvidia pny hp photoshop cc after effects corel draw renderway w 110 01

dfmrendering quadro m4000 8gb gddr5 nvidia pny hp photoshop cc after effects corel draw renderway w 110 01

dfmrendering quadro m4000 8gb gddr5 nvidia pny hp photoshop cc after effects corel draw renderway w 110 01

dfmrendering quadro m4000 8gb gddr5 nvidia pny hp photoshop cc after effects corel draw renderway w 110 01

اسمبل سیستم های دیگر از مازستا در فرودین 95

در زیر میتوانید برخی از سیستمهایی که در فرودین 95 در مازستا اسمبل شده است را مشاهده فرمایید

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01

renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 01renderway w 85 desktop gaming workstation systems easy dfm rendering 20

اسمبل سیستم های مازستا در فروردین 95

اسمبل سیستم های مازستا در فروردین 95

برخی از سیستم های اسمبل شده در فروردین 95 را مشاهده میکنید

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

dfmrendering renderway w 110 white edition asus x99 pro 5960x tridentz 3400 gsill gtx 970 asus 02

اسمبل سیستم های مازستا در هفته سوم اسفند 94

اسمبل سیستم های مازستا در هفته سوم اسفند 94

نمونه ای از اسمبل سیستم های مازستا در هفته سوم اسفند 94 را میتوانید مشاهده فرمایید

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 01

renderway w 110 deepcool captain 240 red edition hybrid evga gtx 980 ti 6gb 10

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

renderway workstation desktop system rendering w 110 w 85 gaming package 01

اسمبل سیستم های گیمینگ سفارشی در اسفند 94

اسمبل سیستم های گیمینگ سفارشی در اسفند 94

نمونه ای از اسمبل سیستم های گیمینگ سفارشی در اسفند 94را میتوانید مشاهده فرمایید

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

renderway cosmos gaming advanced w 110 dfmrendering assemble pcmod 01

اسمبل سیستم های مازستا در اسفند 94

اسمبل سیستم های مازستا در اسفند 94

نمونه ای از اسمبل سیستم های مازستا در اسفند 94 را مشاهده خواهید کرد

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering dfm workstation renderway redcourse captain asus x99 usb31 evga gtx 970 4gb gddr5 01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering lab renderway w 110 liquid cooling water cooling xspc ekwaterblock ekwb01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

dfmrendering renderwa w 110 workstations ws x99 asus irib channel4 triple system 01

اسمبل سیستم های مازستا در بهمن 94

اسمبل سیستم های مازستا در بهمن 94

نمونه از سیستم های مازستا که در بهمن 94 به مشتریان تحویل گردید را میتوانید در تصاویر زیر مشاهده فرمایید

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

dfmrendering lab renderway w 110 army solution bahman w85 gaming titan dfm 01

شرکت دانش و فناوری مازستا، در ادامه معرفی سیستم های جدید خود، اینبار سیستم گیمینگ جدید خود را با نام W-110 Gaming  معرفی نموده است. این سیستم که علاوه بر سرعت و کارایی از زیبایی خیره کننده ای برخوردار است، معرف یک دسکتاپ کامل و قدرتمند گیمینگ میباشد.  در این سیستم از قدرت مادربورد Asus X99 Rampage V Extreme باجلوه دلنشین قرمز و مشکی استفاده شده است که این امتداد رنگی در سرتاسر کیس W-110 قابل مشاهده میباشد.  حافظه اصلی سیستم بر اساس توان رم های Gskill TridentZ 3400Mhz   پایه گذاری شده است به گونه ای که در کوتاهترین زمان ممکن فرامین پردازشی را در اختیار پردازنده مرکزی Intel 5930K قرار دهد. این سیستم که مطابق معمول سیستم های مازستا اورکلاک شده است، با سرعت خیره کننده 4.8GHZ در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و در کنار رم هایی با فرکانس 3400Mhz نوید یک سیستم گیمینگ قدرتمند را خواهد داد. سیستم خنک کنندگی این کیس بر پایه توان سرمایشی خنک کننده مایع خوشنام Corsair H110i GTX با چهار فن 14 سانتیمتری در اطراف رادیاتور 280 میلیمتری ، خنک کننده هوای G.skill Turbulence FT  و چندین فن کانالیزه شده در قسمت های مختلف کیس طراحی شده که همگی نوید کارکرد طولانی مدت و بدون نگرانی را در بالاترین سرعت ممکن در کنار قلپ تپنده ای به نام Corsair HX1200i به کاربران خواهد داد.  این سیستم با کارت های گرافیک سری GTX 980 , 980 TI  و TitanX به مشتریان عرضه خواهد شد تا توان پردازش گرافیکی بالایی را در بازیهای رایانه ای جدید بدست آورند و بدون نگرانی از اندازه تصویر خروجی، امکان اتصال به چندین مانیتور را در بالاترین تنظیمات گرافیکی در اختیار داشته باشند.  نورپردازی رنگی با قابلیت تغییر 16 میلیون رنگ با کنترلر رادیویی ، قابلیت اتصال به ابزارهای جانبی متفاوت و از همه مهمتر سکوت محض در زمان کار و از همه مهمتر گارانتی کامل سیستم از دیگر خصوصیات سیستم W-110 Gaming می باشد.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته چهارم دی ماه 94

یکی از سیستم های بسیار قدرتمند گیمینگ و محاسباتی از سری W-110 در این هفته به مشتریان تحویل گردید.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته سوم دی ماه 94

برخی از سیستم های اسمبل شده در شرکت مازستا در هفته سوم دیماه 94 از سری W-110 ,W-85 سری Renderway

چند نمونه از سیستم های اسمبل شده در هفته دوم دیماه 94 را از سری W-210 , W-110 مشاهده خواهید کرد.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته دوم دی ماه 94

چند نمونه از سیستم های اسمبل شده در هفته دوم دیماه 94 را از سری W-210 , W-110 مشاهده خواهید کرد.

چند نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در دیماه 94 را در تصاویر زیر مشاهده خواهید کرد. این سیستم های شامل سری W-110 و W-85 میباشند.

اسمبل سیستم های مازستا در هفته اول دی ماه 94

چند نمونه از اسمبل سیستم های مازستا در دیماه 94 را در تصاویر زیر مشاهده خواهید کرد. این سیستم های شامل سری W-110 و W-85 میباشند.

W-210 Army یک ورک استیشن قدرتمند با مشخصاتی وحشتناک می‌باشد که ویژه رندرینگ پروژه های گرافیک سه بعدی و شبیه سازی سیالات بوده و توان بسیار بالایی در محاسبات گرافیکی خواهد داشت. در این سیستم که تا دندان مسلح شده است، از پردازنده های قدرتمند intel Xeon E5 V3 استفاده شده است و کاربران قادر خواهند بود که تا حداکثر 1000GB حافظه RAM از نوع DDR4 را بروی سیستم در اختیار داشته باشند.

معرفی سیستم های سری W-210 Army

W-210 Army یک ورک استیشن قدرتمند با مشخصاتی وحشتناک می‌باشد که ویژه رندرینگ پروژه های گرافیک سه بعدی و شبیه سازی سیالات بوده و توان بسیار بالایی در محاسبات گرافیکی خواهد داشت. در این سیستم که تا دندان مسلح شده است، از پردازنده های قدرتمند intel Xeon E5 V3 استفاده شده است و کاربران قادر خواهند بود که تا حداکثر 1000GB حافظه RAM از نوع DDR4 را بروی سیستم در اختیار داشته باشند.