در آموزش ویدیویی زیر Gleb Alexandrov به شما نورپردازی outdoor استفاده از texture atlas Light Baking texture Baking و DOF را آموزش میدهد

در آموزش ویدیویی زیر Gleb Alexandrov به شما نورپردازی outdoor ، استفاده از texture atlas , Light Baking , texture Baking و DOF را آموزش میدهد.
این آموزش در نرم افزار بلندر بوده و میتوانید از تکنیک های آن در هر نرم افزاری استفاده نمایید.