آیا میدانید

آیا میدانید
آیا میدانید : زمانی که سیستمی را از شرکت مازستا خرید میکنید، گارانتی بدون قید و شرط تعویض خواهید داشت؟
و آیا میدانید : زمانی که سیستمی را از شرکت مازستا خرید میکنید، بدون محدودیت در تعداد و زمان، خدمات پس از فروش و سرویس رایگان خواهید داشت؟
Rate this blog entry:
1