منتظر شما در غرفه مازستا

منتظر شما در غرفه مازستا
در صورت تمایل، میتوانید در طول برگزاری نمایشگاه پروژه های خود را با سیستم های موجود در غرفه رندر نمایید
سیستم های زیر در غرفه موجود هستند
AMD 2990WX + 128GB DDR4 + Asus RTX 2080 TI + Asus X399 Strix E
Intel 8700K + 64GB DDR4 +Asus RTX 2080 + Asus Z390 Strix
نشانی : تهران، خیابان دکتر فاطمی، خ حجاب، مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری ساعت 14 تا 21
0