اختتامیه جشنواره پویانمایی

اختتامیه جشنواره پویانمایی

امروز آخرین روزنمایشگاه و جشنواره بین المللی انیمیشن تهران است
از تمامی دوستانی که در این مدت محبت کردن و برای تست سیستم ها به غرفه مازستا تشریف آوردن،سپاسگذاریم
برخی از قطعاتی که در سیستم های مازستا به کار رفته بود هنوز به صورت رسمی وارد بازار نشده اند که نمونه آنها کولینگ مایع بسیار قدرتمند و متفاوت Asus ROG Ryujin بود در سیستم W-89 در معرض تست دوستان قرار گرفت

#ROGRyujin #َAsus #جشنواره

0