اسکالپت در بلندر

اسکالپت در بلندر

وقتی که Blender کار میکنید، نیازی به Zbrsuh , Substance Painter , ... ندارید
توانایی بلندر در Sculpt , Texture Painting , ...بسیار کافی و قدرتمند است

#Blender #بلندر #Sculpt #Texture

0