AMD Threadripper II 2950X

AMD Threadripper II 2950X
AMD Threadripper II 2950X = 32Cores 64 Threads
چه بخواهید چه نخواهید امسال ، سال AMD است.
کارایی بسیار بالا با قیمتی هایی در حدود 1/2 و 1/3 معادل اینتلی خود
Rate this blog entry:
0