Blender 2.8 Alpha 2

Blender 2.8 Alpha 2
نسخه Alpha 2.0 نرم افزار Blender 2.8 منتشر شد
به بخش دانلود بلندر مراجعه فرمایید
0