نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا: 30 بهمن ماه 98  
0
  47 Hits
  0 Comments
47 Hits
0 Comments

خودآزمایی شماره 5

خودآزمایی شماره 5 ساده و روان توضیح دهید Gamma Correction چیست؟ -- سوالات بخش خو...
Continue reading
0
  98 Hits
  1 Comment
98 Hits
1 Comment

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98  
0
  94 Hits
  0 Comments
94 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مازستا 28 بهمن ماه 98
0
  47 Hits
  0 Comments
47 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 27بهمن ماه 98  
0
  93 Hits
  0 Comments
93 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا : 26 بهمن ماه 98  
0
  66 Hits
  0 Comments
66 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی 4

پاسخ خودآزمایی شماره 4 تفاوت BIM و مدلسازی به روش پارامتریک در چیست ؟ پاسخ : روش...
Continue reading
0
  72 Hits
  0 Comments
72 Hits
0 Comments

خودآزمایی شماره 4

ودآزمایی شماره 4 تفاوت اصلی مدلسازی به روش پارامتریک و BIM در چیست؟ -- سوالات بخ...
Continue reading
0
  164 Hits
  0 Comments
164 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا 23 بهمن ماه 98  
0
  227 Hits
  0 Comments
227 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 20 بهمن ماه 98  
0
  232 Hits
  0 Comments
232 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا :19 بهمن ماه 98  
0
  206 Hits
  0 Comments
206 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره 2

پاسخ خودآزمایی شماره 2 سوال ) در موتور رندرینگ ویری، در صورت استفاده از روش Prog...
Continue reading
1
  268 Hits
  0 Comments
268 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : 15 بهمن ماه 98  
0
  242 Hits
  0 Comments
242 Hits
0 Comments

پاسخ خودآزمایی شماره یک

پاسخ خود آزمایی شماره 1 : سوال : با استفاده از ابزار و روش LumaKey پرده سبز راحت...
Continue reading
2
  289 Hits
  0 Comments
289 Hits
0 Comments

CGI/VFX BreakDown : The Lion king

CGI/VFX BreakDown : The Lion king  
0
  103 Hits
  0 Comments
103 Hits
0 Comments

بار کیس های کولرمستر رسید

بار کیس های کولرمستر رسید میتوانید سفارش های خود را به مازستا اعلام دارید  
0
  238 Hits
  0 Comments
238 Hits
0 Comments

CGI BreakDown : Arturo e il Gabbiano

CGI BreakDown : Arturo e il Gabbiano مراحل تولید انیمیشن با کیفیت استاندارد را د...
Continue reading
0
  415 Hits
  0 Comments
415 Hits
0 Comments

RailClone 4.1.2

پلاگین قدرتمند تکثیر و چیدمان RailClone 4.1.2 منتشر شد همانطور که میدانید یکی از...
Continue reading
0
  179 Hits
  0 Comments
179 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 13 بهمن ماه 98

نمونه سیستم های اسمبل شده مشتریان مازستا : 13 بهمن ماه 98  
0
  181 Hits
  0 Comments
181 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 12 بهمن ماه98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 12 بهمن ماه98  
0
  146 Hits
  0 Comments
146 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا : 7 بهمن 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
1
  382 Hits
  0 Comments
382 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا :10 بهمن ماه98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا :10 دیماه 98    
0
  102 Hits
  0 Comments
102 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا : Quad 2080 TI RTX

نمونه سیستم های اسمبل شده مازستا برای مشتریان محترم  
0
  387 Hits
  0 Comments
387 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های درحال اسمبل مازستا 2 بهمن 98

نمونه سیستم های در حال اسمبل مازستا  
1
  427 Hits
  0 Comments
427 Hits
0 Comments

نمونه سیستم های مشتریان مازستا 30 دیماه 98

نمونه سیستم های مشتریان مازستا  
0
  387 Hits
  0 Comments
387 Hits
0 Comments