تیر خلاص Epic بر پیکره Lumion

تیر خلاص Epic بر پیکره Lumion
صحنه ای که از خبر خرید twinmotion توسط شرکت Epic(سازنده unral engine) تصور میشه
به یکباره twinmotion از یک نرم افزار نیمه محبوب به یک غول بزرگ تبدیل خواهد شد واین بدترین خبر برای لومیون می باشد #twinmotion
0