FinalRender TrueHybrid

FinalRender TrueHybrid

تماشا کنید شرکت Cebas چگونه عملیات denoising را در موتور FinalRender TrueHybrid با کارت گرافیک انجام میدهد
اینکار با استفاده از قابلیت کارت های گرافیک شرکت Nvidia به نام OptiX 5.0 صورت میپذیرد

 

Rate this blog entry:
0