Octane Into Unreal

Octane Into Unreal
شرکت Otoy از OctaneRender 2019 برای Unreal Engine 4 خبر داد.
در نتیجه میتوانید صحنه ها و متریال های Unreal Engine را به موتور Octane تبدیل و رندر نمایید.
1