Pulldownit 4.5 for 3ds Max

Pulldownit 4.5 for 3ds Max

شرکت Thinkinetic از نسخه جدید نرم افزار Pulldownit 4.5 for 3DS Max خبر داد.
پیشرفت هایی در ورود فایل های Alembic و خروجی آنها در برنامه ایجاد شده است و در صحنه های سنگین عنوان شده است که تا 2 برابر سریعتر محاسبات انجام خواهد گرفت.
برای بخش clusters creation گزینه جدید Increase Selection اضافه شده است.

#Thinkinetic #3dsMax #Pulldownit
همچنین آپشن جدید “Only Breaks” به شما اجازه میدهد که ترک های بزرگی بروی سطح ایجاد کرده و آنها را جدانمایید. این قابلیت بدون نیاز به پردازش های اضافه فقط سطوح بزرگ را توسط ترک ها تقسیم کنید.

0