Unreal Engine 4.20

Unreal Engine 4.20
نسخه Unreal Engine 4.20 به صورت نمایشی منتشر شد.
در این نسخه از انریل انجین قابلیت LOD Proxy Tool توسعه داده شده است تا بروی ابزارهای همراه مانند android و IOS بهتر و سریعتر کار کند.
Rate this blog entry:
1