رندرینگ با سیستم W-212 مازستا

رندرینگ با سیستم W-212 مازستا

نحوه رندرینگ با 256 باکت در سیستم های رندرینگ مازستا را در این ویدیو مشاهده نمایید. در این ویدیو رندر توسط سیستم به تنهایی و در انتهای ویدیو با کمک رندرباکس (Renderbox) را مشاهده خواهید کرد

 

Rate this blog entry:
1